پروژه ها

نمونه پروژه های انجام شده شرکت آیفون عبارت اند از :   پروژه برج تهران – ۵۰۰ واحد پروژه برجهای سبحان – ۸۰۰ واحد پروژه مجتمع مس سرچشمه – ۹۸ واحد پروژه های آتی ساز – بیش از ۱۰۰۰ واحد پروژه برجهای ماهان – ۲۵۶  واحد +۲-۲   

ادامه مطلب